การประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับ 3 ดาว

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

เข้ารับการประเมินระดับ 3 ดาว ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

เมื่อ 9 ส.ค. 2560