ปฏิทินการปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา ประจำการศึกษา 2561

วัน  เดือน  ปี โครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
๗  มีนาคม  ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หนัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
๑ – ๓๐  เมษายน ๒๕๖๑ จัดทำโครงการ หนัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ
๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายและแจ้งหัวหน้าแผนกทุกสาขาวิชา หนัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์
๒๒ – ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๑ อบรมสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและศึกษาดูงาน หัวหน้าฝ่ายอบรม หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ คณะกรรมการดำเนินงาน
๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑ จัดทำคำสั่งคณะกรรมการประเมินแผนธุรกิจ หนัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ หัวหน้าแผนกวิชา
๔ – ๘   กรกฎาคม ๒๕๖๑ คัดเลือกกลุ่มธุรกิจ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ  ผู้เข้ารับการอบรมกรรมการประเมินแผนธุรกิจ
๑๕ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดำเนินการประกอบธุรกิจประเมินแผนธุรกิจ ครูที่ปรึกษาธุรกิจผู้เข้ารับการอบรม
๑ – ๓๐  กันยายน ๒๕๖๑ ให้คำแนะนำ/ให้คำปรึกษาในการดำเนินการประกอบธุรกิจ ครูที่ปรึกษาธุรกิจ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม
๑ – ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปผล/ประเมินผลการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ
๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจ หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายนิเทศ