IMG_4475การประกวดเพื่อคัดเลือกแผนธุรกิจตามโครงการประชุมอบรมสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์อย่าเต็มรูปแบบ  พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสบการณ์การทำธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการ  สร้างอาชีพและรายได้ต่อไปในอนาคต  ภายใต้ศูนนย์บ่มเพาะเพื่อการศึกษา  วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ประจำปีการศึกษา  2559  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ท่านดร.ชัยฤทธิ์  แสงสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  IMG_4506 IMG_4504 IMG_4503 IMG_4502 IMG_4501 IMG_4500 IMG_4499 IMG_4498 IMG_4497 IMG_4496 IMG_4495 IMG_4494 IMG_4493 IMG_4492 IMG_4491 IMG_4490 IMG_4489 IMG_4488 IMG_4487 IMG_4486 IMG_4485 IMG_4484 IMG_4483 IMG_4482 IMG_4481 IMG_4480 IMG_4479 IMG_4478 IMG_4477 IMG_4476 IMG_4475 IMG_4474 IMG_4473 IMG_4472