ศึกษาดูงาน

วิทยาลัยพณิชยการเชตุพนนำคณะนักศึกษาดูงานตามโครงการ ” โครงการสร้างความตระหนัก พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ” ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก