• โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบศูนย์บ่มเพาะฯ และสถานประกอบการ วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ บ้านสวนศิริสมปอง และ บริษัทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จังหวัดสมุทรสงคราม

image5ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา  คือหน่วยงานที่สำนักงานคุณกรรมการการอาชีวศึกษา  จัดตั้งขึ้นในทุกสถานศึกษาในสังกัด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามมารถของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ สนใจ  ให้สามารถนำความรู้ทางด้านทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิง พาณิชย์ให้มีความความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองหรือเพื่อพัฒนา ต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน