โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบศูนย์บ่มเพาะฯ และสถานประกอบการ ปี พ.ศ. 2561

โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษาต้นแบบศูนย์บ่มเพาะฯ และสถานประกอบการ
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ บ้านสวนศิริสมปอง และ บริษัทน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จังหวัดสมุทรสงคราม